This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.

Boekenonderzoek: Onderzoeksfase

15 januari 2018

Na het openingsgesprek begint het feitenonderzoek. De duur van het onderzoek is moeilijk te bepalen aangezien het van vele factoren afhangt, zoals de omvang van de onderneming en de toegankelijkheid van de administratie. Het feitenonderzoek is gericht op het vergaren van informatie voor de latere beoordeling van uw administratie. Tijdens dit gedeelte van het onderzoek kan u verscheidene vragen verwachten van de controleambtenaar. Daarnaast zal hij ook verschillende gegevens ter inzage vragen. Als belastingplichtige bent u, zoals reeds in het vorige artikel werd vermeld, verplicht om deze gegevens aan de controleambtenaar te verstrekken. In beginsel kan de controleambtenaar zelf bepalen in welke vorm hij of zij de antwoorden op de vragen wilt ontvangen. Het verdient wel de aanbeveling om de controleambtenaar te verzoeken de vragen schriftelijk te stellen en daarop ook schriftelijk te antwoorden. Dit versimpelt het proces aangezien u de gelegenheid krijgt om weloverwogen - eventueel na overleg met uw belastingadviseur - de vragen te beantwoorden. 


Plichten als belastingplichtige
Een rondleiding door de onderneming is een veel voorkomende feit tijdens een boekenonderzoek. Hierdoor krijgt de controleambtenaar inzicht over hoe de onderneming is opgebouwd en de mogelijke problemen waarmee de onderneming geconfronteerd wordt. Als belastingplichtige bent u wettelijk verplicht ten aanzien van het onderzoek toegang te verlenen aan de controleambtenaar. Alleen in uitzonderlijke gevallen mag de toegang worden geweigerd, zoals op zondagen en algemeen erkende feestdagen, evenals tussen ‘s middags zes uur en ‘s ochtends acht uur.  


Het doel van de onderzoeksfase is om informatie te verzamelen die de controleambtenaar daarna gaat beoordelen. In principe mag de controleambtenaar alle inlichtingen en verstrekkingen ter inzage vragen die betrekking hebben op de financiële gang van zaken van uw onderneming. Indien de controleambtenaar vraagt om bepaalde gegevens te mogen kopiëren bent u verplicht dit toe te staan. Deze wettelijke plicht omvat het toestaan door u dat kopieën, afdrukken of uittreksels mogen worden gemaakt van de gegevens die voor het onderzoek van belang zijn. Tijdens deze fase verwacht de controleambtenaar dat u constant aanwezig bent om vragen te beantwoorden dan wel om gegevens aan te dragen of aan te laten dragen. U dient uiteraard de gestelde vragen correct te beantwoorden en de gevraagde informatie zo snel mogelijk te verstrekken.


Daadwerkelijke onderzoek SBAB
Na de feitenverzameling begint het echte onderzoek voor de Stichting Belastingaccountantsbureau. Gedurende deze fase zal de controleambtenaar aan de hand van de verkregen informatie de door u gevoerde administratie en ingediende aangiften op juistheid beoordelen. De antwoorden op de gestelde vragen zal hij vergelijken met wat financieel is verantwoord. Een controleambtenaar heeft verschillende methodes om de administratie van een belastingplichtige te beoordelen. Zo kan hij nagaan of de door u aangegeven brutowinstpercentage niet onregelmatig laag is. 


Zoals reeds vermeldt controleert de controlemedewerker ook de juistheid van uw administratie. Niet voldoen aan de wettelijke verplichting om een degelijke administratie te voeren is, zoals in het eerdere artikel al is vermeld, een strafbaar feit. Op u rust de verplichting om een degelijke administratie te voeren, en de voor belastingheffing van belang zijnde stukken te bewaren.