This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.

Website Reglement

Dit reglement is van toepassing op het gebruik van (onderdelen van) deze website door de bezoeker daarvan. De gelding van dit reglement wordt geacht te zijn aanvaard door het geven van enige opdracht met betrekking tot deze website na het verschijnen van de homepage daarvan.

Doel en gebruik website

Deze website is bedoeld om de bezoeker daarvan kennis te laten maken met BDO (BDO). Door middel van deze website wordt de bezoeker daarvan in de gelegenheid gesteld om kennis te nemen van de producten en diensten van BDO alsmede om informatie te verkrijgen met betrekking tot de organisatie van BDO en haar activiteiten.

De bezoeker van deze website is slechts bevoegd (onderdelen van) deze website voor eigen persoonlijk (d.w.z. niet beroeps- of bedrijfsmatig) gebruik op te roepen en te raadplegen. De bezoeker van deze website is overigens slechts bevoegd de inhoud van deze website of de informatie die door middel van deze website verkregen kan worden voor eigen persoonlijk (d.w.z. niet beroeps- of bedrijfsmatig) gebruik op te slaan of te reproduceren.

Rechten op (onderdelen) website

BDO B.V. is lid van BDO International Ltd, een rechtspersoon naar Engels recht met beperkte aansprakelijkheid, en maakt deel uit van het wereldwijde netwerk van juridisch zelfstandige organisaties die onder de naam “BDO” optreden.
BDO is de merknaam die wordt gebruikt ter aanduiding van het BDO netwerk en van elk van de BDO Member Firms. Het is de bezoeker van deze website niet toegestaan de naam en/of het logo van BDO op welke wijze, in welke vorm en voor welk doel dan ook te (doen) gebruiken, anders dan voor zover dit rechtstreeks samenhangt met het oproepen en raadplegen van deze website.

De rechten met betrekking tot (alle onderdelen van) deze website - waaronder begrepen opmaak, beeldelementen, tekst, foto`s e.d. - berusten uitsluitend bij BDO, voor zover die rechten niet (tevens) aan derden toekomen. Het is de bezoeker van deze website zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BDO niet toegestaan (onderdelen van) deze website op welke wijze, in welke vorm en voor welk doel dan ook te (doen) vermenigvuldigen of te bewerken. Het is de bezoeker van deze website slechts toegestaan een reproduktie van (onderdelen van) deze website voor eigen persoonlijk (d.w.z. niet beroeps- of bedrijfsmatig) gebruik te maken.

Karakter website

Deze website heeft uitsluitend een informatief karakter. Deze website vormt geen aanbod van BDO tot het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van de bezoeker van deze website. Evenmin vormt het oproepen en raadplegen van deze website een opdracht aan BDO tot het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van de bezoeker van deze website. De inhoud van deze website alsmede de informatie die door middel van deze website kan worden verkregen kunnen dan ook niet worden beschouwd als dienstverlening ten behoeve van de bezoeker van deze website. Overigens zijn op alle van BDO afkomstige offertes en op alle aan BDO verstrekte opdrachten uitsluitend de door BDO gehanteerde Algemene Voorwaarden van toepassing, welke zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Curaçao en op verzoek kosteloos worden toegezonden.

Inhoud website

BDO streeft ernaar om deze website voortdurend te onderhouden en te actualiseren, maar kan er niet voor instaan dat de inhoud van (onderdelen van) deze website na verloop van tijd of op het moment dat deze website geraadpleegd wordt nog steeds juist, volledig of actueel is, zodat BDO geen aansprakelijkheid aanvaardt voor de gevolgen van handelen of nalaten op grond van de inhoud van deze website.

De informatie die door middel van deze website kan worden verkregen heeft een algemeen karakter en is niet toegespitst op de concrete situatie van de bezoeker van deze website, zodat BDO geen aansprakelijkheid aanvaardt voor de gevolgen van handelen of nalaten op grond van de hiervoor bedoelde informatie. Het verdient dan ook aanbeveling om, ingeval de door middel van deze website verkregen informatie daartoe aanleiding geeft, contact op te nemen met een van de accountants of adviseurs van BDO.

Werking website

BDO streeft ernaar om (alle onderdelen van) deze website voortdurend toegankelijk te houden, maar kan er niet voor instaan dat deze website onder alle omstandigheden en op alle tijdstippen (in al haar onderdelen) toegankelijk is, zodat BDO geen aansprakelijkheid aanvaardt voor de gevolgen van het niet (tijdig) kunnen bezoeken of het niet (volledig) kunnen raadplegen van deze website.

BDO heeft geen invloed op de (tele- of datacommunicatie)middelen en/of de (computer)systemen met behulp waarvan toegang tot deze website wordt gezocht of verkregen, zodat BDO geen aansprakelijkheid aanvaardt voor de gevolgen van eventuele storingen die optreden bij het bezoeken of raadplegen van deze website dan wel bij het opgeven van bestellingen of het versturen van sollicitaties door middel van deze website.

Deze website bevat onder meer links door middel waarvan andere websites bezocht kunnen worden en omgekeerd kan deze website worden bezocht door middel van links die in andere websites zijn opgenomen. De websites die vanuit deze website bezocht kunnen worden respectievelijk de websites van waaruit deze website bezocht kan worden zijn niet door BDO ingericht en worden ook niet door BDO onderhouden, zodat BDO niet verantwoordelijk is voor de inhoud van die websites.

BDO streeft ernaar deze website zoveel als redelijkerwijs mogelijk vrij te houden van voor de werking van computerapparatuur of -programmatuur schadelijke elementen (`virussen`), maar kan er niet voor instaan dat deze website geheel vrij is van dergelijke elementen, zodat BDO geen aansprakelijkheid aanvaardt voor de gevolgen die het oproepen of raadplegen van (onderdelen van) deze website voor de werking van computerapparatuur of -programmatuur heeft.