Artikel:

Boekenonderzoek: Eind- en afrondingsfase

27 februari 2018

Eindelijk is de laatste fase van het onderzoek bereikt. Het onderzoek wordt afgesloten met een zogenaamd eindgesprek. In dit eindgesprek zullen overgebleven vraagpunten en eventuele correcties met u en/of uw adviseur worden besproken. Het verdient aanbeveling om vooraf aan de controleambtenaar te vragen welke onderwerpen tijdens het eindgesprek aan bod zullen komen. U wordt in de gelegenheid gesteld een onjuist standpunt van de controleambtenaar te weerleggen met feiten en argumenten. De uitkomst van het eindgesprek zal vaak leiden tot een compromis over de naheffing die zal worden opgelegd. Zijn bij u geen gebreken in de administratie geconstateerd, dan zal dit allemaal achterwege blijven.

Opgewekt vertrouwen
Tijdens het gesprek is het van belang dat u de eerder ontvangen aankondigingsbrief met de bijbehorende controle-opdracht in de gaten houdt. Indien de controleambtenaar zich niet aan de controle-opdracht houdt, moet duidelijk komen te staan welke onderdelen zijn onderzocht. Dit kan van belang zijn bij een eventuele latere procedure en een volgende controle. Stel bijvoorbeeld dat bij een volgend onderzoek blijkt dat de onkostenvergoedingen toch bovenmatig zijn, dan kan de Belastingdienst, vanwege het opgewekte vertrouwen, niet op de afgelopen periode terugkomen. U kan zich voor deze onderzochte onderdelen later beroepen op het vertrouwensbeginsel, aangezien u ervan uit kunt gaan dat het onderzoek goed is verlopen en tot het juiste eindoordeel is gekomen. Om uw bewijspositie te versterken is het handig om de controleambtenaar schriftelijk te laten vaststellen wat allemaal tijdens het onderzoek is behandeld. 
 
Ook de eventuele correcties zijn onderwerp van het eindgesprek. Om de juistheid van de correcties te kunnen beoordelen adviseren we u om het gesprek altijd samen met een adviseur aan te gaan. In geval van twijfel kan er een compromis worden gevormd.  Een compromis is een bindende overeenkomst tussen u en de Belastingdienst waarin ten behoeve van de belastingheffing afspraken worden gemaakt. Deze overeenkomst is bindend voor zowel u als de Belastingdienst en dient stipt te worden gevolgd.  Door het gesprek aan te gaan zonder een adviseur riskeert u een te hoge naheffing of navordering.
 
Afrondende fase
In de afrondende fase wordt een definitief controlerapport opgesteld door de controleambtenaar. In dit rapport worden alle bevindingen van het eindgesprek verwerkt. In deze fase is het zaak om de rapportage van de controleambtenaar goed te lezen. Eventuele leemtes kunnen met een brief worden meegedeeld aan de Belastingdienst. Indien er geen correcties zijn is dit het einde van het traject. Indien er correcties hebben plaatsgevonden zullen de naheffings- en navorderingsaanslagen spoedig volgen. Het verdient aanbeveling om deze aanslagen te vergelijken met de overeengekomen correcties of het eventueel afgesloten compromis. Indien de aanslagen niet kloppen kunt u hiertegen binnen twee maanden na de dagtekening van de aanslag bezwaar aantekenen. Uw adviseur kunt u uiteraard hiermee assisteren.
 
In sommige gevallen zullen de naheffings- of navorderingsaanslagen vergezeld gaan met een boete. Een boete is een vorm van strafvervolging met als gevolg dat de controleambtenaar of de Belastingdienst dient te bewijzen dat er sprake is van opzet en/of schuld. Ook tegen een boete kan er bezwaar worden getekend. Uiteraard zijn we bereid om u tijdens het gehele traject bij te staan.